домофони системи без окабеляване
 РЕКЛАМА И ПАРТНЬОРИ


КОНТАКТИ facebookskype

домофони системи без окабеляване

      Системи при които не е необходимо окабеляване в жилищата . Работят през оператор избран от вас .Разговор в двете посоки към входно табло и от входно табло към абонат . От телефона може да управлявате до 6 бр. врати ,бариери ,осветление . На практика винаги имате връзка с входна врата където и да сте .На всеки бутон могат да се качът по 4 телефона с преоритет избран от вас .Вслучай че не вдигнете след  четвърто позваняване автоматично се включва следващия телефон зададен от вас  и тъка до четвъртия зададен на бутона .  Монтажа   на системата е опростен до максимум / два проводника захранване и два проводника за брава /  Телефоните номера се вкарват с sms с избран приоритет  от клиента .Може да поставите и   повикването на клиента да бъде на домашен телефон от старата телефона мрежа .В модула се поставя карта на избран от клиента оператор и тарифа .Най често се поставят карти за домашн телефон с месечна такса 3лв. В този случаи много от клиентите влизат в отпуснатите минути за разговор в тасата на телефона и не заплащат допълнително .
  Описание на командите
Командите описани по-долу, се изпращат като
в модула, при включено захранване.
1.Настройка на номерата за
Модула може да бъде настроен
от първи до четвърти. Когато някой
следващите. За всеки бутон има
tel1 до tel4. Ако искаме от бутона
само tel1. Аналогично, ако искаме само
която набира втория бутон е tel5 до
‐ Настройка на номер за позвъняване
‐ Изтриване на номер за позвъняване
х-позицията на телефонния номер, NUMBER
знака), ˽ - интервал
Примери: 123456 tel1:0812345678
123456 tel2:0822345671
*Не е задължително програмирането и на
123456 tel1:del (изтриване на първи номер, на първи бутон)
*командата “del” не е необходима, ако ще се записва нов номер на същата позиция.В този случай записа на новия
номер, автоматично изтрива съществуващия до момента.
*при модулите с по-стари версии на обслужващата програма (преди версия 2.54), може да се записват до 3 номера на
бутон.
*при запис на стационарен номер, след него трябва да се добавят интервали до достигане на дължина 10 знака
123456 tel1:052505225˽ - тел.
123456 tel22:07124332˽˽ - тел. н
2.Управление на релетата. М
реле може да бъде включено, изключено
изработване на импулс).
‐ Включване на реле: „code
‐ Изключване на реле: „code
‐ Изработване на импулс: „code
за управление на GSM
SMS на номера на SIM
повикване.
да позвънява на до 4 номера, като позвънява
от номерата отговори на повикването, модула
отделени по четири номера, т.е. от първи бутон
да се звъни само на един номер от първи
на два номера - записваме tel1 и tel2.
tel8 и т.н.
– “code˽ telх:NUMBER”
– “code˽ telх:del”
– самият телефонен номер (с дължина 10
(запис на първи номер, на първи бутон)
:(запис на втори номер, на първи бутон)
4-те номера.
” номер е с дължина 9 знака, добавен е един интервал
номер е с 8 знака, добавени са два интервала
. Модула има възможност да управлява до 6 релета, като
или да се включи за 2 секунди и да
˽ RxON” (x = 1-6)
˽ RxOFF” (x = 1-6)
˽ RxP” (x =1-6)
пример: 123456
пример: 123456
пример: 123456
модула
картата, поставена
последователно
не звъни на
се звъни на
бутон, записваме
Групата номера,
знака:
омер ;
омер всяко
се изключи (за
R2ON
R2OFF
R2P
*командите ON и OFF са валидни до спиране на захранването, или подаване на друга команда, засягаща състоянието на адресираното реле
3.Промяна на кода за достъп чрез смс до настройките на модула:
„old_c˽ code:new_c” пример: 123456 code:654321
(новата парола трябва да бъде с 6 цифри)
4.Регулиране силата на звука:
„code˽volume:X” пример: 123456 volume:57
(Х – стойност от 0 до 100, ˽ - интервал)
5.Различия в програмното осигуряване на модула:
- при версиите преди 2.54, може да се записват до 3 номера на бутон
- набирането на стационарни номера не е възможно при версиите преди 2.50
- регулирането на звука е добавено при версия 2.4 и по-късните
При всяка успешно изпълнена команда от модула, той връща смс със съдържание
командата последвана от OK. Пример: tel, OK
!!! За да работи модула трябва S I M картата, която се поставя в него да няма пин код и да
са изтрити всички смс‐и от нея.Същата трябва да бъде в състояние да изпраща смс
съобщения.В случай, че картата е в затворена група, настройките на модула може да се
извършват единствено от телефон с друга карта от същата група. Командите следва да
се пращат една по една. Пращането на няколко команди преди получаването на
потвърждение от модула, може да доведе до неочаквани и нежелани промени в
поведението му. SIM картата трябва да се сменя само при изключено захранване!!!
Адрес: гр. Варна,
ЗПЗ, бивш завод "Ап.Савов"
Тел.: 052/ 505 225, 052/ 505 433
E-mail: office@audiointercom.com                                 
                                            
 


 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
домофони системи без окабеляване